Onderwijs

Meer weten over vmbo-bb(lwoo)/kb/gl? Die informatie kan je vinden bij Locatie Vlisterweg!

De onderbouw

De onderbouw beslaat de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. In de onderbouw gaat het inhoudelijk om het verwerven van basiskennis en het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn
voor de verdere schoolloopbaan. Daarnaast is het onderwijs gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling: inzicht krijgen in wie je bent, wat je kunt, wat je wilt. De leerling krijgt in de onderbouw de tijd om uit te zoeken waar hij het best op zijn plek is.

De leerling kan geplaatst worden in verschillende soorten brugklassen: 

  • tweetalig vwo
  • vwo
  • havo/vwo
  • mavo/havo

Leerlingen in de mavo/havo-brugklas krijgen aan het eind van brugklas 1 een advies voor plaatsing in leerjaar 2 van havo of mavo. Dat zijn nog steeds brugklassen en de weg naar havo ligt voor alle leerlingen dan ook nog open.

Leerlingen in de havo/vwo-brugklas krijgen aan het eind van brugklas 2 een advies voor plaatsing in leerjaar 3 van vwo of havo. 

De bevorderingsnormen zijn leidend voor plaatsing op een niveau.

Ieder kind is in ontwikkeling. Daarom houden we de mogelijkheid om door te stromen naar een ander, beter passend niveau, altijd open.

Brochure Onderwijs Op Maat 

Bevorderingsnormen


Bevorderingsnormen onderbouw

Regels en Afspraken
Bevorderingsnormen onderbouw

Bevorderingsnormen mavo 2 en 3

Regels en Afspraken
Bevorderingsnormen Mavo 2 2020-2021

Bevorderingsnormen klas 4

Regels en Afspraken
Bevorderingsnormen Klas H4
Regels en Afspraken
Bevorderingsnormen V4 2020-2021
Regels en Afspraken
Bevorderingsnormen V4 Tto 2020-2021

Bevorderingsnormen klas 5

Regels en Afspraken
Bevorderingsnormen V5 Tto 2020 2021
Regels en Afspraken
Bevorderingsnormen V5 2020-2021

De Tweede Fase

De Tweede Fase beslaat leerjaar 4 en hoger van vwo en havo. Het gekozen profiel bevat een vast aantal verplichte vakken. Daarnaast is er een vrij deel, waarin de leerlingen nog een examenvak kiezen. Ook wordt dit vrije deel gebruikt voor leerlingbegeleiding of maatschappelijk en cultureel gerichte activiteiten. In de Tweede Fase wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerling, iets wat voor vervolgstudies van groot belang is. Een deel van de lestijd wordt ingericht als keuzewerktijd. Tijdens deze lessen kunnen de leerlingen een keuze maken uit een aantal vakken, rekening houdend met hun eigen sterke en minder sterke kanten.

Rekenen en taal

Rekenen en taal hebben een belangrijke plaats binnen het onderwijsprogramma.
Voor het examen moeten alle leerlingen een rekentoets afleggen. Afstemming van de aanpak m.b.t. rekenen vindt plaats tussen docenten van vakken waar rekenen een rol speelt (wiskunde, economie, natuurkunde, scheikunde). In de mavo worden tevens extra rekenlessen gegeven. In vwo en havo volgen leerlingen die dat nodig hebben extra kwt-uren rekenen. We gebruiken een digitale methode, waarin leerlingen hun eigen traject kunnen bepalen.
Taalbeleid omvat alle vakken. Docenten maken afspraken over de manier waarop taal wordt beoordeeld en taalvaardigheid wordt aangeleerd (o.a. via een “digitale gereedschapskist”).

Lessentabellen

Lessentabel 1 2 3 havo, vwo, 1 mavo/havo en 2 havo

Lessentabel 1 2 3  havo vwo en 1 2 mavo havo

Lessentabel 1,2,3 tto

Lessentabel 1 2 3 Tto Schoolwiki

Lessentabel 2 mavo

Lessentabel 2 Mavo

Lessentabel 3 mavo

Lessentabel 3 Mavo Incl Keuzepakketten Schoolwiki

Lessentabel 4 mavo

Lessentabel 4 Mavo Incl Keuzepakketten Schoolwiki

Lessentabel 4 5 havo

Lessentabel 4 5 Havo 

Lessentabel 4 5 6 vwo

Lessentabel 456 vwo

Lessentabel 4 5 6 t-vwo

Lessentabel 456 t-vwo

Onderwijstijd

Onderwijs bestaat niet alleen uit het volgen en geven van lessen. Begeleid studeren, buitenschoolse activiteiten, projecten en het deelnemen aan door de school georganiseerde excursies, bedrijfsbezoeken en culturele activiteiten zijn ook vormen van onderwijs. De tijd die voor de lessen en al die andere activiteiten samen nodig is, wordt onderwijstijd genoemd. Een aantal activiteiten speelt zich ook buiten de schooldag af: excursies, uitwisselingen, kampen, theaterbezoek etc. De school kan dan ook een beroep op de leerling doen buiten de ingeroosterde lestijden om.

Lesrooster

Gewoon lesrooster (50 min.)

Lesuur/pauzelestijden
1e lesuur08:20 uur-09:10 uur
2e lesuur09:10 uur-10:00 uur
1e pauze10:00 uur-10:20 uur
3e lesuur10:20 uur-11:10 uur
4e lesuur11:10 uur-12:00 uur
2e pauze12:00 uur-12:25 uur
5e lesuur12:25 uur-13:15 uur
6e lesuur13:15 uur-14:05 uur
3e pauze14:05 uur-14:20 uur
7e lesuur14:20 uur-15:10 uur
8e lesuur15:10 uur-16:00 uur

Verkort lesrooster

Lestijden verkort lesrooster (40 minuten)

Lesuur/pauzelestijden
1e lesuur 08:20 uur-09:00 uur
2e lesuur09:00 uur-09:40 uur
1e pauze09:40 uur-10:00 uur
3e lesuur10:00 uur-10:40 uur
4e lesuur10:40 uur-11:20 uur
2e pauze11:20 uur-11:45 uur
5e lesuur11:45 uur-12:25 uur
6e lesuur12:25 uur-13:05 uur
3e pauze13:05 uur-13:20 uur
7e lesuur13:20 uur-14:00 uur
8e lesuur vervalt

De inzet van ICT

Ict heeft een belangrijke plaats binnen ons onderwijs. We leven in een wereld waarin ict-toepassingen niet meer weg te denken zijn en in hoog tempo innoveren. 

Ict biedt de mogelijkheid om lessen interactiever te maken en de leerstof meer op maat aan te bieden. In de digitale omgeving kan de docent de individuele leerling beter volgen, de leerling krijgt snel persoonlijke feedback en er zijn allerlei mogelijkheden om leerlingen te laten oefenen met aansprekend materiaal.
In de klas werken we met Google Apps for Education. In deze cloud-omgeving zitten standaard e-mail, agenda, tekstverwerking, spreadsheet en presentatieprogramma’s. Deze omgeving is speciaal voor het onderwijs ontwikkeld en wordt internationaal veel gebruikt. Groot voordeel is dat bestanden gedeeld kunnen worden met docenten en klasgenoten. Dit bevordert en vergemakkelijkt het samenwerkend leren.

Leerlingen werken met een chromebook: een snel, betrouwbaar en betaalbaar device. In combinatie met een uitstekend werkend wifi en in elk lokaal een digitaal schoolbord is er een up-to-date digitale leeromgeving. Het chromebook is een persoonlijk device en wordt door de ouders, via school, aangeschaft.

Internationalisering

Een aparte plaats nemen de activiteiten in het kader van internationalisering in.
Wij hebben een traditie van uitwisselingen tussen onze leerlingen en leerlingen uit andere Europese landen. Voorbeelden hiervan zijn een uitwisselingsprogramma voor vwo 5 met een school in Italië; Blaise Pascal in Reggio Emilia, en een uitwisseling met een school in Frankrijk voor t-vwo 2; Collège Challemel-Lacour in Avranches, Bretagne.

Sport

Jaarlijks worden voor elk leerjaar sportdagen georganiseerd. Zo is er een volleybal-, badminton- en softbaltoernooi en een allroundtoernooi. De school neemt daarnaast met leerlingen uit diverse leerjaren van m.n. de locatie Vlisterweg deel aan Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Hier strijden leerlingen eerst regionaal en daarna nationaal om het Nederlands kampioenschap. De bovenbouw van vwo en havo heeft een uitdagend LO-programma met bijzondere sporten als duiken, klimmen, squash. In de maand juni wordt jaarlijks een poldersurvival georganiseerd voor de onderbouw.

Burgerschap

Leerlingen verlaten onze school als jongvolwassenen die weten wat de wereld om hen heen aan kansen en risico’s biedt. (uit: het Strategisch beleidsplan 2022).

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen. Daarom hebben wij besloten de maatschappelijke stage te handhaven. De maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, met het doel jongeren tijdens hun schooltijd te laten kennismaken met de maatschappij en verantwoordelijkheid te leren dragen door er een (onbetaalde) bijdrage aan te leveren. Leerlingen vanaf klas 3 mavo en 4 havo/vwo doen vrijwilligersactiviteiten zoals de F-jes van een sportvereniging trainen, een wijkfeest organiseren, ondersteunen bij de Rivierendag en scouting in Schoonhoven of een website maken voor een vrijwilligersorganisatie. Wij nemen deel aan de landelijke scholierenverkiezingen. De leerlingen verdiepen zich in de verschillende politieke stromingen, denken na over maatschappelijke issues en leren verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes. Wij stimuleren leerlingen om zich in te zetten voor lokale en landelijke goede doelen. Voorbeelden hiervan zijn: een lessenmarathon ten behoeve van de Plastic Soup Foundation, het leveren van een bijdrage aan de 4-mei herdenking en aan plaatselijke culturele initiatieven.

Podium

Onze school beschikt over een prachtige, professioneel ingerichte theater-aula.
Jaarlijks is dit een paar avonden het podium voor aanstormend talent. SC On Stage! biedt (ontluikend) talent de kans om op te treden voor een groot publiek in een echte theateromgeving.
Muziek, zang, dans, cabaret, poëzie: alles komt voorbij. 
Voor en door leerlingen: ook de techniek, het decor, licht en geluid worden door leerlingen verzorgd. Ook voor drama is aandacht op het Schoonhovens College. In de onderbouw van de locatie Vlisterweg worden dramalessen gegeven die resulteren in een uitvoering. Daarnaast wordt er regelmatig een theatervoorstelling op de planken gezet, waaraan leerlingen uit alle afdelingen en leerjaren kunnen deelnemen. Muziekliefhebbers kunnen spelen in de schoolband of zingen in het schoolkoor.

Schoolmediatheek

In de mediatheek kunnen leerlingen terecht om in een rustige omgeving te lezen of studeren, om boeken te lenen, informatie op te zoeken en op de computer te werken. In onze Mediatheek hebben we de beschikking over 36 computers, twee grote lees- en werktafels en prettige zitjes waar je in alle rust kunt werken. Onze boekencatalogus bevat meer dan 5000 titels in zowel Nederlands, Engels als Duits. Daarbij hebben wij diverse naslagwerken voor economie, geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie en levensbeschouwing. We lenen ook Chromebooks uit. (zie bruikleenovereenkomst hieronder). De mediatheek heeft een geautomatiseerde catalogus en uitleenadministratie (Aura Online). Leerlingen hebben een mediatheekpas. Via de webcatalogus kunnen leerlingen (ook thuis) boeken zoeken, reserveren en verlengen.

In de Mediatheek gelden wel een paar belangrijke regels. Je mag er niet eten of drinken, je tas blijft in de kast in de gang en we werken rustig en stil.

Op schooldagen is er altijd tenminste één persoon aanwezig die je kan helpen bij het gebruik van de computers, het zoeken van een boek of andere zaken. De Mediatheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 16.00 uur. Je kunt ons bereiken via mediatheek@schoonhovenscollege.nl.

Aura online

In de mediatheek wordt gebruik gemaakt van het systeem Aura online. In deze digitale catalogus kunnen leerlingen checken welke boeken aanwezig zijn in de mediatheek, tot wanneer zij boeken geleend hebben en zelf de termijn verlengen. 

Bruikleenovereenkomst

Leerlingen kopen een chromebook wanneer zij op het Schoonhovens College beginnen. Als dit chromebook gekocht is bij de Rentcompany en kapot gaat, kan de leerling gedurende de reparatietermijn een vervangend chromebook van school krijgen. In dat geval wordt een bruikleenovereenkomst afgesloten.

Regels en Afspraken
Mediatheek Algemene Voorwaarden 
Formulieren
Bruikleenovereenkomst Chromebook