Passend onderwijs: ondersteuning voor leerlingen met specifieke zorgvragen

Passend onderwijs: ondersteuning voor leerlingen met specifieke zorgvragen

Dyslexie

Dyslectische leerlingen moeten niet belemmerd worden in het volgen van de opleiding waartoe ze op basis van hun cognitieve capaciteiten in staat zijn. We kijken op het Schoonhovens College naar de individuele leerling: wat heeft deze leerling nodig? We hebben immers niet te maken met ‘een dyslectische leerling’ maar met ‘Max die dyslexie heeft’. Onze begeleiding gaat uit van de behoeften van de leerling en is succesvol. Zie ook de brochure Dyslexie.

Brochure Dyslexie

Als een leerling dyslectisch is, wordt doorgaans de diagnose dyslexie al in het basisonderwijs gesteld. Toch komt het voor dat leerlingen pas in het voortgezet onderwijs symptomen van dyslexie vertonen. Als uit onderzoek blijkt dat de leerling dyslectisch is (er is een dyslexieverklaring), komt hij/zij in aanmerking voor faciliteiten voor dyslectische leerlingen. Afhankelijk van de aard en intensiteit van de handicap kunnen dat zijn: extra tijd voor toetsen en examens, vrijstelling van voorlezen, een aantal mondelinge toetsen in plaats van schriftelijke, een aparte beoordeling van (spel)fouten. Leerteksten en toetsen kunnen bovendien worden voorgelezen via de online tool ReadSpeaker. Deze tool staat standaard op het chromebook. In de bovenbouw vwo/havo/mavo maken dyslectische leerlingen hun toetsen in een apart lokaal. De dyslectische leerlingen worden begeleid door de dyslexiecoach. 
In uitzonderlijke gevallen (bij wet geregeld) kan de leerling dispensatie krijgen voor Frans of Duits.

Hageman, J.
Hag
Nederlands, dyslexiecoach

Faalangstreductietraining

Faalangst kan een negatieve invloed hebben op de schoolprestaties en op het welbevinden van de leerling. De training “Je zenuwen de baas” heeft tot doel leerlingen meer zelfvertrouwen te geven en beter om te gaan met storende gedachten en gevoelens. Ook krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd om beter voor zichzelf op te komen. Leerlingen kunnen voor de training in aanmerking komen als de mentor kenmerken van faalangst signaleert. De training (8 bijeenkomsten) vindt binnen de school plaats. Voorafgaand aan de training is er een informatieavond voor de ouders.

Weerbaarheidtraining / Rots en Water

Zeker in de puberteit kunnen kinderen erg onzeker over zichzelf zijn en hebben ze
soms moeite met de omgang met anderen, zowel met docenten als leerlingen. Er is voor leerlingen die in dit groeiproces wat hulp nodig hebben de mogelijkheid tot het volgen van een weerbaarheidtraining. Voorwaarde is wel dat er voldoende leerlingen (in dezelfde leeftijdsgroep) zijn om een groepje te vormen.

Zorgcoördinator

Op beide locaties is een zorgcoördinator werkzaam. De zorgcoördinator coördineert de uitvoering van het zorgbeleid van de school. Leerlingen met een specifieke zorgbehoefte worden door de zorgcoördinator (in nauwe samenwerking met de mentor) begeleid. Zij stelt handelingsplannen op en ziet toe op de uitvoering en resultaten hiervan. Tevens onderhoudt zij het contact met externe hulpverlening. Zij coacht mentoren en docenten bij het uitvoeren van taken op het gebied van (speciale) leerlingenzorg en voert kortlopende counselinggesprekken met leerlingen.

Begeleider Passend Onderwijs

Naast de twee zorgcoördinatoren heeft de school een begeleider Passend Onderwijs in dienst. Deze begeleidt met name leerlingen die een zorgvraag hebben op het gebied van gedrag en welbevinden.

Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator en de afdelingsleiders. Het zorgteam komt eens in de drie weken bijeen om de begeleiding van leerlingen met een specifieke zorgvraag af te stemmen.

Flex-Zorgadviesteam (FlexZAT)

In het Flex-zorgadviesteam hebben zitting de zorgcoördinatoren, de schoolverpleegkundige en een onderwijsspecialist vanuit het samenwerkingsverband. Het FlexZAT komt op afroep bij elkaar voor groot overleg met ouders, leerling, mentor en eventuele andere experts, zoals de leerplichtambtenaar

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Het Schoonhovens College is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland Rijnstreek. 

Onderwijsopvangvoorziening

De SOOV (SchoonhovenOnderwijsOpvangVoorziening) begeleidt leerlingen die tijdelijk baat kunnen hebben bij het volgen van onderwijs, training en begeleiding in een kleine groep. Elke leerling volgt zijn eigen (les)programma, gebaseerd op het programma van school, die ook een lesbijdrage levert. Dit programma wordt vastgelegd na het intakegesprek met ouders, leerling en school. De aanvraag voor plaatsing wordt door de school gedaan bij het Samenwerkingsverband. Voorafgaand aan deze aanmelding worden ouders en leerling uitgenodigd voor een bijeenkomst met het FlexZAT. Tijdens dit overleg wordt ook het OPP (OntwikkelingsPersPectief) besproken, waarin o.a. aangegeven staat welke hulpvragen gesteld worden door school, ouders en leerling.

Er zijn 3 trajecten mogelijk:

  • observatiemogelijkheid van 4–6 weken
  • kort verblijf (3 maanden)
  • lang verblijf (6 maanden)

Tijdens hun verblijf op het SOOV blijven leerlingen ingeschreven staan op het Schoonhovens College. De locatie is gelegen aan de ’s Heerenbergstraat te Schoonhoven.

Sociaal-verpleegkundige

De sociaal-verpleegkundige houdt op regelmatige tijden spreekuur voor de leerlingen. Uiteraard valt wat met de leerling wordt besproken binnen het medisch beroepsgeheim. Daarnaast doet hij/zij onderzoek naar de algemene gezondheidssituatie van de leerlingen en brengt hierover advies uit aan de school.

JOS medewerker

JOS staat voor Jeugdondersteuning Op School. Het doel van de samenwerking met JOS is om leerlingen in een veilige en gezonde omgeving onderwijs te bieden en ze te laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen. JOS kan een extra verbinding tussen school en thuis zijn. Uitgangspunt van JOS is het bieden van preventieve en kortdurende hulp.