Bestuur en organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden: de Raad houdt het toezicht op het College van Bestuur; hij is de werkgever van de bestuurder en hij verantwoordt zich hierover naar buiten.

Voorzitter: 

dhr. D.W. de Cloe 

Leden:

dhr. A. R. J. M. van Huut
dhr. W.H. Jager
dhr. R. van der Raaij
mevr. H. A. G. Roosenburg

College van Bestuur

Op het Schoonhovens College is sprake van een eenhoofdig College van Bestuur, tevens het Bevoegd Gezag. De bestuurder is belast met het besturen van de instelling. Hem komen alle taken en bevoegdheden toe die tot het bestuur van de instelling behoren. De bestuurder is daarvoor eindverantwoordelijk en kan daarop worden aangesproken. De missie en doelstellingen van de instelling vormen het uitgangspunt voor het handelen van de bestuurder. De bestuurder handelt en besluit in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur.

Bestuurder:

dhr. drs. G.L. (Ger) Schenk

Directie

De directie, bestaande uit de bestuurder en de twee locatiedirecteuren, is verantwoordelijk voor de algemene leiding van de school.

Organigram


Looijengoed, E.J.W. van
Loy
Locatiedirecteur
Prins, L.
Pri
Locatiedirecteur

Afdelingsleiding

De school heeft 6 afdelingen en afdelingsleiders: 

Wagenaar, S.
Wag
Afdelingsleider bovenbouw havo/vwo
Gellecum, B. van
Gel
Afdelingsleider mavo
Wijngaarden, G.Y. van
Wyn
Verzorging
Zorgman, J.P.
Zor
Afdelingsleider vmbo onderbouw
Walter, B.C.W.
Wal
Afdelingsleider lwoo

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap is dienstbaar aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de school als leefgemeenschap en hoort bij te dragen aan een gezonde afweging van de belangen van leerlingen, personeel, ouders en de school als organisatie.

De MR denkt en praat mee over alles wat onze school aangaat. Belangrijke besluiten die het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan het bestuur. De MR geeft ook adviezen en beslist mee. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht die de MR heeft:

Adviesrecht

De MR heeft het recht tot het geven van advies aan het bevoegd gezag ten aanzien van bijvoorbeeld de begroting, de meerjarenbegroting en andere vraagstukken.

instemmingsrecht

Het bevoegd gezag heeft de voorafgaande instemming nodig van de medezeggenschapsraad voor elk te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden: wijzigingen van het schoolplan, het leerplan en het zorgplan, maar ook bij wijzigingen van het vakantierooster, formatiebudgetsysteem, nieuwe beleidsvoornemens. De zittingsduur van een MR-lid bedraagt 3 jaar met de mogelijkheid herkozen te worden. In onze MR zitten 6 personeelsleden, 3 ouders/verzorgers
en 3 leerlingen.

De MR informeert zijn achterban. Als vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen verzorgt de MR informatie aan deze achterban over de gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. Dit gebeurt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en in de vorm van een jaarverslag
De MR zoekt kennis en advies ook buiten de eigen kring. Niet-leden uit de achterban kunnen bijdragen bij incidentele klussen, advies geven of als klankbord optreden.
Ieders mening telt. Waar nodig peilt de MR de mening van de schoolbevolking over actuele en zwaarwegende kwesties zodat de raad de uitslag van deze raadpleging kan betrekken bij het innemen van standpunten.

(bron: Wet Medezeggenschap op scholen (WMS))

De Ouderraad

Alle ouders zijn automatisch lid van de Stichting Ouderraad. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders in de school, beheert de vrijwillige bijdrage van de ouders en doet jaarlijks voorstellen over de besteding ervan. Dit laatste gebeurt op de jaarlijkse algemene ouderraadvergadering. De besteding van het ouderfonds komt alle leerlingen ten goede. De ouderraadvergaderingen zijn openbaar. De leden van de ouderraad kunnen door andere ouders worden benaderd met problemen of opmerkingen. De ouderraad bevordert de contacten tussen ouders en de school en organiseert in samenwerking met de school jaarlijks een thema-avond, waarin actuele onderwerpen op het gebied van opvoeding en begeleiding van pubers aan de orde komen (zoals social media, alcohol en drugs, problemen rond de puberteit). Voor meer informatie zie de website.

De leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die optreedt als vertegenwoordiger van alle leerlingen op de school. De leerlingenraad kaart zaken aan als het leerlingenstatuut, praat mee over organisatorische aanpassingen (een voorbeeld: het wijzigen van pauzetijden), is direct aanspreekpunt voor leerlingen en klankbord voor de directie. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om—gevraagd en ongevraagd—advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad; met name over zaken die leerlingen direct aangaan. De leerlingenraad heeft een eigen pagina op de ELO.

De stichting Vrienden van het Schoonhovens College

Deze stichting stelt zich ten doel door samenwerking met en wisselwerking tussen de school en een 100-tal bedrijven uit de regio zowel de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen als de belangen van deze bedrijven en instellingen te behartigen. Een van de belangrijkste doelstellingen: optimale aansluiting van ons onderwijs op de beroepspraktijk. Daarnaast is het vervullen van maatschappelijke taken belangrijk. De fondsen worden geworven bij de leden en bij bedrijven, overheidsinstellingen en sympathisanten. Meer informatie is te vinden op onze website.