Kosten

Jaarlijkse kosten

Jaarlijks wordt de bijdrage vastgesteld die de ouders betalen voor het onderwijs op onze school. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad dient hiermee in te stemmen. De bijdrage kan per leerjaar en studie verschillen.
De Stichting Ouderraad vraagt in het najaar een vrijwillige ouderbijdrage waarmee zij leerlinggerichte activiteiten kan ondersteunen, zoals de poldersurvival, het fotojaarboek, het eindgala en diverse additionele leermiddelen.
Hieronder ziet u het kostenoverzicht per studie /leerjaar.

Informatie
Kostenoverzicht

Toelichting schoolkosten

Omdat de wettelijke regels over de kosten in het voortgezet onderwijs vaak moeilijk te vinden en te begrijpen zijn, vindt u hier een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden daarop evenals koppeling naar gemeentelijke regelingen inzake schoolkosten.

Tegemoetkoming schoolkosten

Mocht op enige wijze het voldoen van de schoolkosten en/of het Chromebook een probleem zijn dan treft u in het volgende bestand informatie aan waar en hoe u - vaak onder voorwaarden- in aanmerking kunt komen voor financiële ondersteuning

Informatie
Toelichting Op De Schoolkosten 2019 2020 Schoonhovens College

Schoolboeken


Schoolboeken zijn voor de leerlingen/ouders kosteloos in de onderbouw en in de bovenbouw, voor zover je vakkenpakket goedgekeurd is. Het Schoonhovens College neemt de kosten voor haar rekening. Denk aan leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een leerling in dat leerjaar in de les nodig heeft. Dit geldt niet alleen voor de verplichte vakken, maar ook voor de extra (keuze)vakken.

Wat moeten ouders zelf betalen?

Atlassen, woordenboeken, literatuur, aanbevolen lesstof, agenda’s, laptops, rekenmachines, sportkleding, gereedschap, werkkleding, schriften/multomappen, pennen en dergelijke zijn voor eigen rekening.

Schoolboeken onderbouw

Onderbouw (alle leerjaren 1 en 2, havo 3 en vwo 3)

Leerlingen in de onderbouw hoeven hun boeken niet zelf te bestellen. Je krijgt je schoolboeken in bruikleen van het intern boekenfonds. Aan het begin van het nieuwe schooljaar liggen de boeken voor je klaar op je eigen locatie (Albert Plesmanstraat of Vlisterweg). Via een speciaal ophaalrooster weet je waar en wanneer je ze moet ophalen. Zodra je de boeken hebt opgehaald, ben jij ervoor verantwoordelijk. Wil je weten wat die verantwoordelijkheid precies inhoudt, lees dan onze bruikleenovereenkomst schoolboeken.
Aan het eind van het schooljaar ontvang je een inleverlijst van de boeken die op school ingeleverd moeten worden. De getekende uitleverlijst moet matchen met de inleverlijst. Zijn alle boeken netjes ingeleverd, dan ontvang je van ons een getekend inleverformulier. Over de exacte- in en uitleverdata word je geïnformeerd.

Heb je gedurende het schooljaar schade aan je boeken gekregen, dan hanteren we daarvoor de schadetabel van de bruikleenovereenkomst. We leggen die boeken apart en laten een speciale schadecommissie de hoogte bepalen van de schade die jij aan je boeken hebt. Deze schade brengen we je ouders/verzorgers in rekening of kun je ter plekke betalen.


Bovenbouw (vmbo 3 en 4, mavo 3 - 4, havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6)

Voor bovenbouwleerlingen hebben wij een extern boekenfonds bij boekenbedrijf VanDijk (www.vandijk.nl). Daar bestel je zelf je boeken en leermiddelen vóór de zomervakantie en van hen krijg jij je schoolboeken in bruikleen. Je ouders ontvangen via VanDijk alleen een factuur voor de overige schoolkosten. Lever je alles onbeschadigd en tijdig in, dan ontvangen je ouders geen schadefactuur van VanDijk.

Het intern boekenfonds heeft voor bovenbouwleerlingen van locatie Albert Plesmanstraat voor enkele vakken extra boeken beschikbaar. Deze boeken zijn door het Schoonhovens College zelf aangeschaft. Je ontvangt ze automatisch in bruikleen bij aanvang van het schooljaar. Inleveren gaat op dezelfde manier als bij boeken van het interne boekenfonds.

Aan het eind van het schooljaar ontvang je een inleverlijst van de boeken die op school ingeleverd moeten worden. De uitleverlijst die je aan het begin van het schooljaar via VanDijk bij je schoolboeken ontvangen hebt, moet matchen met de inleverlijst.

Er zijn twee inlevermomenten: een voor examenkandidaten en op een later tijdstip voor niet-examenkandidaten.
Examenkandidaten leveren hun boeken na de examens in. Heb je een herkansing, dan mag je de boeken voor dat vak later inleveren. Regel dat via dit herexamen-formulier van VanDijk.
Niet-examenleerlingen leveren hun boeken aan het einde van het schooljaar in.
Over de exacte- in en uitleverdata word je geïnformeerd.

Elk Kind Doet Mee Fonds

De Ouderraad riep in 2015 het Elk Kind Doet Mee Fonds (EKDM Fonds) in het leven voor leerlingen die wegens ontoereikende financiële middelen niet aan schoolactiviteiten kunnen deelnemen. Met een bijdrage uit het EKDM Fonds zorgen we ervoor dat deze leerlingen niet buitenspel gezet worden. Na toetsing door een onafhankelijke commissie springt het EKDM Fonds financieel bij, zodat ook deze leerlingen samen met klasgenoten leuke en leerzame activiteiten kunnen ondernemen.

Informatie
Ekdm Fonds
Formulieren
Aanvraagformulier Ekdm Fonds

Handige instructie WisCollect

Het Schoonhovens College maakt gebruik van het incassoprogramma WisCollect, waarmee we bij u de schoolkosten kunnen innen. Ook de stichting Ouderraad maakt gebruik van dit systeem. In dit document kunt u meer informatie vinden over deze wijze van factureren. 


Informatie
Wiscollect Informatie Ouders