Over het Schoonhovens College

Missie

De samenleving van de 21ste eeuw verandert in hoog tempo. Wij bereiden onze leerlingen voor op deze samenleving door ze vaardigheden bij te brengen als kritisch denken en creatief problemen oplossen, zelfstandig leren, mediawijsheid en ict-geletterdheid, informatie kunnen zoeken, selecteren en interpreteren 

Onze kernwaarden zijn: 

 • openheid
 • kwaliteit
 • nieuwsgierigheid
 • veiligheid

Openheid

Het openbare karakter van onze school kenmerkt zich door een open houding. Respect en transparantie zijn daarbij sleutelwoorden (uit: het Strategisch beleidsplan 2022).
Het Schoonhovens College is een overtuigd openbare school en selecteert niet op levensovertuiging, godsdienst of maatschappelijke achtergrond. Onze school staat midden in de samenleving en brengt leerlingen normen, waarden en vaardigheden bij die hen in staat stellen van de eigen binnenwereld naar een steeds grotere buitenwereld te groeien.

Kwaliteit

Leidend voor ons onderwijs is kwaliteit.
Kwaliteit van onderwijs, begeleiding en resultaten, kwaliteit van omgeving, van
processen en van leidinggeven.
We volgen een planmatige kwaliteitscyclus. We stellen doelen en checken of we de gewenste resultaten behalen. Hiermee bereiken we het best mogelijke onderwijs. (uit:​ ​het Strategisch beleidsplan 2022).


Doelen stellen

Op alle niveaus (directie, afdelingen, secties) worden jaarlijks doelen geformuleerd op het gebied van onderwijs, leerlingbegeleiding en resultaten. Docenten en schoolleiding werken vanuit eenzelfde kader (basis is het strategisch beleidsplan), evalueren, stellen doelen bij en blijven met elkaar in gesprek over het onderwijs.

Evaluatie: intern

Jaarlijks evalueren wij de cijfers, bevorderingen, op- en afstroom, examenresultaten e.d. van de leerlingen. Ook op- en aanmerkingen van leerlingen en ouders (middels resonansgroepen) worden hierbij betrokken. Afhankelijk van de uitkomsten maken we beleid gericht op het borgen van goede resultaten en het verbeteren van tegenvallende resultaten. 

Evaluatie: visitatie

Jaarlijks wordt in één van de afdelingen een zelfevaluatie opgemaakt op basis van informatie die door docenten, ouders en leerlingen wordt verstrekt. Het onderwerp van de visitatie varieert per afdeling, maar betreft altijd het onderwijs en de resultaten. Deze zelfevaluatie wordt vervolgens onder de loep genomen tijdens een visitatie door vier andere scholen waarmee wij een samenwerkingsverband vormen. Op basis van de uitkomsten van de visitatie worden doelen van de afdeling op- of bijgesteld.

Verantwoording

Scholen worden geacht op transparante wijze hun resultaten openbaar te maken. Het Schoonhovens College omarmt deze transparantie. Openheid is immers een van de kernwaarden van de school. Wij publiceren, verantwoorden en benchmarken onze resultaten op www.scholenopdekaart.nl 

De onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op de Nederlandse scholen en vat de conclusies per school samen. Deze conclusies kunt u lezen op de site www.owinsp.nl. Zoek op voortgezet onderwijs en daarna Schoonhovens College. Jaarlijks wordt per locatie het opbrengstenoordeel gepubliceerd met daarop de doorstroomgegevens (van onder- naar bovenbouw) en examenresultaten.

(Klik op de gewenste locatie en vervolgens op de afdeling en op “opbrengstenoverzicht”).

Nieuwsgierigheid

Leerlingen zijn nieuwsgierig, willen ontdekken en leren. Wij stimuleren de nieuwsgierigheid van onze leerlingen door enthousiast onderwijs te geven en hen uit te dagen om een kritische blik te ontwikkelen; de basis voor excellente prestaties van leerlingen op ieder niveau.

Het Schoonhovens College heeft een breed onderwijsaanbod: van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) tot en met voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). 

We stimuleren talentontwikkeling en individuele ontplooiing.

Veiligheid

Wij zorgen voor een school waarin leerlingen zich veilig voelen; alleen dan kunnen zij optimaal presteren (uit: het Strategisch beleidsplan 2022). Een gevoel van veiligheid begint met wederzijds respect. Respect en begrip voor elkaar, elkaars opvattingen en achtergrond en de omgeving waarin wij ons bevinden. Wij bevorderen een veilige schoolcultuur door:

 • Een kleinschalige afdelingsstructuur en inrichting van het gebouw.
  Leerlingen kennen de weg en weten waar ze moeten zijn.
 • Een vriendelijke en zorgvuldige omgang met elkaar.
 • Een intensieve leerlingbegeleiding.
 • Het weren van pestgedrag, racisme, discriminatie en seksuele intimidatie. 
 • Leerlingen te stimuleren om een actieve bijdrage te leveren aan de (school)- gemeenschap (MR, leerlingenraad, maatschappelijke stage).
 • Een zorgvuldige communicatie met ouders, waarbij de driehoek kind - ouders - school de basis vormt.
Regels en Afspraken
Anti Pestprotocol