Rechten en plichten, afspraken en leefregels

Schoolregels

In een schoolorganisatie waar honderden mensen dagelijks rondlopen zijn goede afspraken en regels nodig om alles soepel te laten verlopen en ervoor te zorgen dat iedereen zich op school prettig voelt. De schoolregels worden aan het begin van ieder schooljaar besproken in de mentorlessen en gepubliceerd op de ELO.

Aanwezigheid/ lesverzuim/verlof

De school hanteert een verzuimprotocol. Daarin staat precies aangegeven wanneer welke actie door de school wordt ondernomen in geval van verzuim of veelvuldig te laat komen door leerlingen..
Bij herhaaldelijk te laat komen neemt de school contact op met de ouders om het probleem aan te pakken. Ouders geven lesverzuim wegens ziekte ’s ochtends voor aanvang van de lessen telefonisch door. 


Het doen van meldingen / aanvragen vooraf voor kortere (bijv. artsbezoek) of langere afwezigheid kan via het indienen van een formulier dat is te downloaden vanaf de website. Voor locatie VW kan dit telefonisch. 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim moet de leerling de gemiste uren dubbel inhalen na schooltijd. Bij veelvuldig verzuim wordt altijd contact opgenomen met de ouders en met de leerplichtambtenaar (zie verder onder “Leerplicht”).

Vrij vragen

Als u buiten de schoolvakanties om verlof wilt aanvragen voor uw zoon of dochter, dan gelden daarvoor speciale regels i.v.m. de Leerplichtwet. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de site van http://leerplichtwegwijzer.nl/
Wilt u zo'n speciaal verlof aanvragen?
Download dan hieronder de formulieren voor het aanvragen van vrijstellingen

Regels en Afspraken
Verzuimbeleid Leerlingen Schoonhovens College
Formulieren
Vrijstelling/Verlof Gewichtige Omstandigheden
Formulieren
Vrijstelling vakantie buiten schoolvakantie

Lesuitval en opvang

De schoolleiding probeert lesuitval tot een minimum te beperken. In de onderbouw worden lessen van docenten die wegens ziekte, excursies, cursussen etc. afwezig zijn, waar mogelijk vervangen. Ook wordt het rooster zodanig aangepast dat tussenuren zoveel mogelijk vermeden worden.

Leerplicht

Kinderen die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Deze geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie (een diploma havo, vwo of mbo-2) hebben behaald.
Wie zich aan de leerplicht onttrekt, is strafbaar. In eerste instantie zal de school maatregelen nemen ten opzichte van een niet rechtmatig afwezige leerling en wordt ook contact opgenomen met de ouders/verzorgers. De school hanteert een verzuimprotocol dat is opgesteld in overleg met de leerplichtambtenaren van de regio. Als de reguliere maatregelen (nakomen, ouders inlichten) geen effect hebben, wordt, na negen keer spijbelen of ruim te laat komen, de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Het verzuimprotocol is te vinden op de website.
Op de locatie Vlisterweg kunnen leerlingen preventief worden opgeroepen voor een gesprek met een leerplichtambtenaar tijdens het leerplichtspreekuur. Het doel van deze gesprekken is om het verzuim in een vroegtijdig stadium in kaart te brengen.

Leerlingenstatuut

Naast deze en andere verplichtingen, zoals in de schoolregels vastgelegd, heeft een leerling ook rechten. De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut wordt gepubliceerd op de website van de school. Alle brugklassers ontvangen het actuele exemplaar in hardcopy.

Informatie
Leerlingenstatuut

Privacywetgeving en AVG

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze wet wordt de privacy van betrokkenen bij de organisatie beschermd. Dit geldt met name voor kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder kinderen.
Op het Schoonhovens College gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school (zie de website). De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld.

Een van de zaken die binnen het privacyreglement geregeld worden, is het portretrecht. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Informatie
Privacyreglement
Informatie
Informatiebeveiligings en Privacy Beleid

Verantwoordelijkheid en inspraak

De directie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel zijn via de medezeggenschapsraad (MR)
formeel betrokken bij de school.
De medezeggenschapsraad heeft bij wet geregelde bevoegdheden met betrekking tot het beleid binnen de school. Naast de medezeggenschapsraad is er een ouderraad en een leerlingenraad. 

Klachten en geschillen

In elke samenwerking ontstaan, ondanks alle goede bedoelingen, wel eens misverstanden of irritaties. Dat kan bij ons op school ook voorkomen. Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Indien
dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op onze klachtenregeling. Er wordt dan gesproken over een ‘formele klacht’. De klachtenregeling kunt u vinden op de website.

Contactpersonen

Ouders die een formele klacht willen indienen kunnen contact opnemen met de contactpersoon, zijnde een vertrouwenspersoon van de locatie.
De vertrouwenspersonen kunt u terugvinden op onze website.

De klacht kan ook rechtstreeks worden ingediend bij het Bevoegd Gezag,
zijnde het College van Bestuur van StOVOS of rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie (LKC). Het College van Bestuur kan de klacht zelf afhandelen. Indien dit naar het oordeel van de klager niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan de klager zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon of alsnog bij de Landelijke Klachtencommissie.

College van Bestuur:

dhr. drs. G.L. (Ger) Schenk
0182-385288
snk@schoonhovenscollege.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
T: 030 - 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Externe vertrouwenspersoon

Mevr. Drs. M. van Gils
T: 0294-288575