Begeleiding

De mentor

De rol van de mentor als spil waar om veel draait. Dat wil zeggen, dat bij de mentor alle begeleidingstrajecten beginnen en eindigen. Dit houdt in, dat zij/hij actief is op de drie terreinen (leerproces, sociaal-emotionele aspecten en keuze van studie en beroep) zowel in preventieve als in remediërende zin. 

De mentor kijkt regelmatig naar het (verzuim)- en studiegedrag van haar/zijn leerlingen in Magister, onderneemt actie richting de leerling en signaleert naar de afdelingsleider. Wanneer er een geschil geschillen tussen leerlingen onderling en tussen docenten en leerlingen is probeert de mentor hierin te bemiddelen. 

De mentor verzorgt de studielessen, mentoruren en de studiebegeleiding van haar/zijn klas.

Het loopbaanleren heeft als belangrijkste doel de leerling zijn eigen kwaliteiten, talenten en ambities te laten ontdekken.

Loopbaanleren

Hoe kun je de leerlingen het best motiveren? Door hen vooral mee te laten praten over hun eigen toekomst. We gaan daarom het gesprek aan en laten leerlingen zelf vertellen waar ze goed in zijn. We willen een leeromgeving creëren waarin de leerlingen hun eigen loopbaan actief vormgeven. Het loopbaanleren heeft als belangrijkste doel de leerling zijn eigen kwaliteiten, talenten en ambities te laten ontdekken. Ook het ontwikkelen van een goed en realistisch zelfbeeld is belangrijk. Door middel van praktische sector-oriëntatie maakt de leerling actief kennis met de vele mogelijkheden binnen iedere sector. Ook geven we er workshops loopbaanleren en voert de mentor loopbaangesprekken met de leerling. In deze gesprekken wordt samen met de leerling gekeken naar zijn mogelijkheden, wensen en kwaliteiten.

Steunlessen

Voor een aantal vakken (Nederlands, Engels, natuur-scheikunde en wiskunde) wordt indien nodig in leerjaar 1 en 2 van het vmbo tijdelijk extra hulp geboden in de vorm van steunlessen. De steunlessen beginnen na de herfstvakantie. Leerlingen worden aangemeld via de mentor, die immers goed zicht heeft op het presteren van de mentorleerlingen.

Remedial teaching

De remedial teacher geeft specifieke leerlingbegeleiding aan leerlingen met leerproblemen. Hij onderzoekt hoe het komt dat een leerling slechte resultaten behaalt en kijkt welke aanpak het best past bij deze leerling. De remedial teacher helpt de leerling met plannen en organiseren. 

Motorische​ remedial teaching is een vorm van zorgverbreding. Het doel van MRT is de leerling beter mee te laten doen in bewegingsonderwijs en daar meer plezier en zelfvertrouwen in te laten krijgen. Dit heeft tevens een positief effect op de leerprestaties.

Leerroute PLUS

De leerroute plus is een vangnetconstructie voor leerlingen die bij ons voor vmbo-regulier of lwoo zijn aangemeld. Het is een vangnet voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Deze leerlingen krijgen soms les met hun eigen klas en soms in een speciale groep (de leerroute plus). Zij kunnen deze ondersteuning van 8.00 tot 14.00 krijgen en worden dan geholpen met hun vakken en/of op andere gebieden waar zij hulp nodig hebben. Dit kan zijn pre-teaching of sociaal-emotionele hulp.

Extra begeleiding 

Wij bieden verschillende, kortlopende, trainingen en workshops aan om leerlingen een steuntje in de rug te geven waar zij dat nodig hebben. Dit zijn o.a.:

  • Rots & Water
  • TOPS
  • Faalangstreductietraining
  • Challenge Day
  • Coaching on the job

Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de zorgcoördinator, mevrouw B.C.W. Walter

Passend onderwijs

Wij bieden passend onderwijs op onze school.
Uitgangspunt: Leerlingen moeten in staat zijn een diploma te behalen binnen de daarvoor toegestane tijd. We verwachten dat deze leerlingen de ambitie hebben te willen leren en in staat zijn deze ambitie waar te maken. We verwachten van de ouders dat zij samen willen werken met de school om het onderwijsproces van de leerling goed te kunnen begeleiden. We verwachten van leerlingen dat ze zich aan de gedragsregels van de school kunnen houden, dat ze met respect omgaan met hun medeleerlingen, zodat iedere leerling op school zich veilig voelt
De geboden onderwijszorg is maatwerk. Tijdens de intake, of later wanneer docenten iets signaleren in het functioneren van leerlingen wat aandacht behoeft, wordt door de zorgcoördinator met de betrokkenen gesproken en worden er afspraken gemaakt of een OPP opgesteld. De uitvoering van dit plan wordt gevolgd en geëvalueerd op effect en resultaat. Bij onvoldoende resultaat/effect wordt gekeken naar de best te volgen route voor de betreffende leerling. Waar nodig wordt het FlexZat als instituut ingezet.