Onderwijs op Vlisterweg

Meer weten over mavo, havo en vwo? Die informatie kan je vinden bij Locatie Albert Plesmanstraat.

De onderbouw

De onderbouw beslaat de eerste twee leerjaren van het voortgezet
onderwijs. In de onderbouw gaat het inhoudelijk om het verwerven van
basiskennis en het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn
voor de verdere schoolloopbaan. Daarnaast is het onderwijs er gericht op
de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling: inzicht krijgen in wie je bent, wat
je kunt, wat je wilt. De leerling kan geplaatst worden in verschillende soorten brugklassen: 
-- vmbo-kaderberoepsgerichte en -gemengde leerweg
-- vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
-- vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met lwoo

Aan het eind van leerjaar 2 krijgen alle leerlingen een definitief advies voor plaatsing in leerjaar 3 van vmbo-gemengde leerweg, vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg of vmbo-basisberoepsgerichte leerweg.

VMBO

Het Schoonhovens College biedt onderwijs aan in de profielen:

Basis / kader / gemengd:
-- Z&W: zorg en welzijn
-- B&W: bouwen, wonen en interieur
-- E&O: economie en ondernemen
-- PIE: produceren, installeren en energie

Op school ontwikkel je vaardigheden en in de praktijk leer je die toepassen. Om het onderwijs goed te laten aansluiten op de beroepspraktijk wordt bij de
beroepsgerichte programma’s intensief samengewerkt
met het bedrijfsleven. 

Informatie
Brochure Lwoo
Informatie
Brochure Vmbo

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Lwoo biedt extra ondersteuning aan leerlingen met leerachterstanden.​ In sommige gevallen moet er een IQ-onderzoek plaatsvinden voordat een leerling in lwoo kan plaatsnemen.​ De leerlingen in lwoo volgen een op hun behoefte aangepast programma binnen een lwoo-klas. In de bovenbouw volgen de leerlingen het reguliere vmbo programma, soms met extra hulp. Leerlingen worden toegelaten tot deze vorm van onderwijs als zij hiervoor een indicatie hebben.

Meer informatie over lwoo kunt u op onze voorlichtingsavonden of via uw basisschool verkrijgen.

Rekenen en taal hebben een belangrijke plaats binnen het onderwijsprogramma.

Rekenen en taal

Voor het examen moeten alle leerlingen die geen wiskunde volgen een rekentoets afleggen. Afstemming van de aanpak m.b.t. rekenen vindt plaats tussen docenten van vakken waar rekenen een rol speelt (wiskunde, economie, natuurkunde, scheikunde).
Taalbeleid omvat alle vakken. Docenten maken afspraken over de manier waarop taal wordt beoordeeld en taalvaardigheid wordt aangeleerd (o.a. via een “digitale gereedschapskist”).

Lessentabellen

[document not found: 60c97d18-befe-4f44-878f-708b7a864c36]

Lesrooster

Gewoon lesrooster (50 min.)

Lesuur/pauzelestijden
1e lesuur08:20 uur-09:10 uur
2e lesuur09:10 uur-10:00 uur
1e pauze10:00 uur-10:20 uur
3e lesuur10:20 uur-11:10 uur
4e lesuur11:10 uur-12:00 uur
2e pauze12:00 uur-12:25 uur
5e lesuur12:25 uur-13:15 uur
6e lesuur13:15 uur-14:05 uur
3e pauze14:05 uur-14:20 uur
7e lesuur14:20 uur-15:10 uur
8e lesuur15:10 uur-16:00 uur

Verkort lesrooster

Lestijden verkort lesrooster (40 minuten)

Lesuur/pauzelestijden
1e lesuur 08:20 uur-09:00 uur
2e lesuur09:00 uur-09:40 uur
1e pauze09:40 uur-10:00 uur
3e lesuur10:00 uur-10:40 uur
4e lesuur10:40 uur-11:20 uur
2e pauze11:20 uur-11:45 uur
5e lesuur11:45 uur-12:25 uur
6e lesuur12:25 uur-13:05 uur
3e pauze13:05 uur-13:20 uur
7e lesuur13:20 uur-14:00 uur
8e lesuur vervalt

Onderwijstijd

Onderwijs bestaat niet alleen uit het volgen en geven van lessen. Begeleid studeren, buitenschoolse activiteiten, projecten en het deelnemen aan door de school georganiseerde excursies, bedrijfsbezoeken en culturele activiteiten zijn ook vormen van onderwijs. De tijd die voor de lessen en al die andere activiteiten samen nodig is, wordt onderwijstijd genoemd. Een aantal activiteiten speelt zich ook buiten de schooldag af: excursies, uitwisselingen, kampen, theaterbezoek etc. De school kan dan ook een beroep op de leerling doen buiten de ingeroosterde lestijden om.

De inzet van ICT

Ict heeft een belangrijke plaats binnen ons onderwijs. We leven in een wereld waarin ict-toepassingen niet meer weg te denken zijn en deze in hoog tempo innoveren. Als onze leerlingen straks op de arbeidsmarkt komen, wordt van hen verwacht dat ze vaardig zijn op dit gebied. Het heeft namelijk effect op de manier waarop mensen communiceren en samenwerken. Daarom raakt ict per definitie het onderwijs in zijn kerntaken. ICT-lessen maken dan ook onderdeel uit van ons onderwijsaanbod.

ICT helpt ons daarnaast om lessen interactiever te maken en de leerstof meer op maat aan te bieden. In de digitale omgeving kan de docent de individuele leerling beter volgen, de leerling krijgt snel persoonlijke feedback en er zijn allerlei mogelijkheden om leerlingen te laten oefenen met aansprekend oefenmateriaal.
In de klas werken we met Google Apps for Education. In deze cloud-omgeving zitten standaard e-mail, agenda, tekstverwerking, spreadsheet en presentatieprogramma’s. Deze omgeving is speciaal voor het onderwijs ontwikkeld en wordt internationaal veel gebruikt. Groot voordeel is dat bestanden gedeeld kunnen worden met docenten en klasgenoten. Dit bevordert en vergemakkelijkt het samenwerkend leren. Het opslaan gebeurt in de cloud-omgeving.

Sport & Poldersurvival

Jaarlijks worden voor elk leerjaar sportdagen georganiseerd. Zo is er een volleybal-, badminton- en een softbaltoernooi. De school neemt daarnaast met leerlingen uit diverse leerjaren van m.n. de locatie Vlisterweg deel aan Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Hier strijden leerlingen eerst regionaal en daarna nationaal om het Nederlands kampioenschap. Alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 sluiten het schooljaar af met de Poldersurvival. De Poldersurvival is een 'survival'tocht in en om school waarin de leerlingen moeten samenwerken om de opdrachten zo goed mogelijk af te sluiten.

Burgerschap

Leerlingen verlaten onze school als jongvolwassenen die weten wat de wereld om hen heen aan kansen en risico’s biedt. (uit: het Strategisch beleidsplan 2022).

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen. Op de locatie Vlisterweg doen leerlingen geen maatschappelijk stage. Deze leerlingen volgen in het kader van hun opleiding stages bij bedrijven en instellingen.

Podium

De locatie Albert Plesman beschikt over een prachtige, professioneel ingerichte, theater-aula.
Jaarlijks is dit, tijdens de shownight, het podium voor aanstormend talent. Het doel van de shownight is om (ontluikend) talent op velerlei gebied (muziek, zang, dans, cabaret etc.) de mogelijkheid te bieden op te treden voor een groot publiek in een echte theateromgeving. De shownight is er voor en door de leerlingen: ook de techniek, het decor, licht en geluid worden leerlingen verzorgd. Ook voor drama is aandacht op het Schoonhovens College. In de onderbouw van de locatie Vlisterweg worden dramalessen gegeven die resulteren in een uitvoering. Daarnaast wordt er regelmatig een theatervoorstelling op de planken gezet, waaraan leerlingen uit alle afdelingen en leerjaren kunnen deelnemen. Muziekliefhebbers kunnen spelen in de schoolband of zingen in het schoolkoor.

Schoolmediatheek

In de mediatheek kunnen leerlingen terecht om in een rustige omgeving te lezen of studeren, om boeken te lenen, informatie op te zoeken en op de computer te werken. De mediatheek heeft een geautomatiseerde catalogus en uitleenadministratie (Aura Online). Leerlingen hebben een mediatheekpas. Via de webcatalogus kunnen leerlingen (ook thuis) boeken zoeken, reserveren en verlengen.